AHMEDABAD LIONS

GIRISH N. PATEL
JAY KAKKAD
JAY SETH
TARIQ ISAB
HARSH PATEL
ARYANSH SHARMA
SHAFEEQ PULIYAKANDI
HARSH CHAWANI
MITESH THANKI
ZUBAIR PATEL
SNEH SALET
HRISHAB TEWANI
ATUL CHOUDHARY
SHAKIR TAI
SUKHWINDER SINGH